تولید کننده تلویزیون شهری با بهترین قیمت برای خرید و اجاره

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

An LED display, or light emitting diode display, is a flat panel display that uses light emitting diodes as the video display. An LED display panel can be either a small display or part of a larger display. LED diodes are used in order to make up an LED display. LED displays are also used in billboards and store signs. An LED panel consists of several LEDs, whereas an LED display consists of several LED panels. LEDs used in order to make up LED displays offer several advantages in comparison to other light emitting sources. A light emitting diode is made up of a semiconductor chip which is surrounded by a transparent plastic case. The plastic case allows the light to pass through it. The emission of different colors including ultraviolet and infrared light depends on the semiconductor material which is used in the diode

LED TV Screen

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

A LED screen is a video display which uses light-emitting diodes. An LED panel is a small display, or a component of a larger display or screen. They are typically used outdoors in store signs and billboards, and in recent years have also become commonly used in destination signs on public transport vehicles. LED panels are sometimes used as form of lighting, for the purpose of general illumination, task lighting, or even stage lighting rather than display

تلویزیون شهری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

در تمامی کشورهای دنیا نصب تابلوها یا نشانگرهای تبلیغاتی و فرهنگی در مناطق شهری بر اساس قوانین شهرداری ها انجام می پذیرد، در کشور ما نیز این مساله صادق است در این مقاله سعی می شود به صورت کلی به مراحل و ضوابط قانونی نصب یک تلویزیون شهری اشاره کرد.

تماس و مشاوره رایگان